maciejdzienis@colorpack.pl

mariuszpurwin@colorpack.pl

marekjary@colorpack.com.pl

lukaszmiszkowski@colorpack.com.pl

 

 

Białystok, 25-05-2018 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

 

 1. 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Colorpack sp. z o.o. i Wspólnicy sp. K, ul. Przędzalniana 14 15-688 Białystok 

 

 1. 2.  Zbieramy Twoje dane osobowe na kilka sposobów: 
 • Dane przekazujesz sam, na przykład, gdy zawierasz i podpisujesz umowę, przekazujesz nam informacje osobiście, telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji. 
 • Dane mogą być także pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł, jak rejestry czy publikowane strony internetowe. 
 • Otrzymaliśmy dane w celu odbioru towaru, dokonania wysyłki itp 

 

 

 1. 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu: 
 • zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO)  
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO). 
 • oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • realizacji zleceń w tym transportowych. 

 

 1. 4. Zakres danych: 

W zależności od potrzeb, celu gromadzimy różne rodzaje danych, które mogą obejmować: 

 • nazwę/imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności, 
 • kod identyfikacyjny (np. kod klienta), 
 • adres i dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres email, telefon), 
 • inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności, 
 • numer dowodu osobistego lub PESEL), 
 • dane bankowe (np. numer rachunku, nazwa banku), 
 • dane organizacyjne (np. stanowisko/funkcja, przełożony), 
 • dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot 
 • umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki 
 • realizacji usługi, cech charakterystyczne towarów), 
 • informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek, 
 • numery, daty, wartości i treści. 

 

 

 1. 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych 
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
 • przenoszenia danych 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* 

danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* 

dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

 1. 6. Udostępnienie danych osobowych: 

Twoje dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną, 

 • Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektorowi Transportu Drogowego). 
 • Księgowej w celu prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. 

 

 1. 7. Okres przechowywania: 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania. 

 

 1. 8. Obowiązek przekazania danych osobowych 

Dane podawane są dobrowolnie. Są one jednak wymagane do zawarcia, realizacji umowy i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 

 

 1. 9. Kontakt: 

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: 

 

Colorpack sp. z o.o. i Wspólnicy sp. K, ul. Przędzalniana 14 15-688 Białystok 

email: maciejdzienis@colorpack.pl 

 

Colorpack Sp. z  o.o. i Wspólnicy Sp.K. 

15-688 Białystok, ulica Przędzalniana 14 

NIP 9662099321, KRS 0000573967, wkład wniesiony: 870 000 PLN 

 

Comments are closed.